الینا : چرا نمیزاری آدما چهره خوب تورو هم ببینن ؟

دیمن : چون وقتی آدما خوبی ببینن انتظار خوبی رو دارن . 

من نمیخوام زندگیم رو بر اساس ِ انتظارات ِ دیگران بنا کنم


(خاطرات خون آشام)