**دوستِ عزیزی که داری این جمله رو میخونی، لطفا خوب بهش فکر کن...**
زمانی فرا خواهد رسید ....که در کمال حیرت و ناباوری .....میبینیم ... هیچ چیز .....آنطور که به خورد ما داده شده ...یا آنطور که فکر میکرده ایم .... نیست ......

هارولد ویتلز کر ِمادرزاد بود ...

او برای نخستین بار با کمک سمعک موفق به شنیدن میشود ...