گآهــﮯ خیآلـ میکـُنَم روی دَستــِ خـــــــــدامآنده اَم

خَسته اش کرَده اَم خودَش هَم نمیداند بآ مَن چه کُند. . !