از بین تمام فیلما، کتابا، روزنامه ها، مجله ها، سخنرانیا، آیه ها و احادیث و ... ، تاثیرگذارترین جمله تو زندگیم این دیالوگ مهران مدیری تو مرد 1000 چهره بود، وقتی داشتن ازش بازجویی می کردن :


" نمی دونم چرا تو زندگیم هی نمیشه"