خداییش جاذبه ای که سوراخ چاه توالت نسبت به گوشی داره
جاذبه ی زمین به سیب نداره

دیدم که میگمااااااا


از طرف دوست عزیزم:raha_22s