پسر خالم (۸ سالشه )از راه رسید پرید تو بغل خواهرم به جا بوس لب گرفت ازش!
خواهرم:بی ادب كی بهت یاد داده...
پسر خالم: با نسترن دوست دخترم(از ۳ سالگی باهاش دوسته ) از این كارا زیاد میكنیم!
شوهر خالم:مگه نگفتم با این دختره خراب نگرد...
پسر خالم:خراب دختریه كه با تو عروسی كرده!